امروز 2 خرداد 1397 - ساعت 23:05

اینستاگرام:

شروع پخش فصل دوم سريال شهرزاد همزمان شده است ، مايلم درمقام سازنده اين اثر ، سهم خود را تقديم كنم به آموزگار بزرگ عرفان و برابري و آزادي ، دكتر علي شريعتي !