امروز 30 دی 1397 - ساعت 19:22
دکتر امیر ساعدی داریان استاد دانشگاه

گفتگو برای مفاهمه

گشودن باب گفتگو با سپاه ، این پیشنهادی اصلاح طلبانه از سوی اصلاح طلبان بود که با واکنش مثبت نیز مواجه شده است.اصلاح طلبان باید پیشتر از اینها برای گفتمان هایی در این سطح پا به میدان می گذاشتند.واقعیت این است که هیچکدام از جریان های سیاسی کشور قابل حذف نیستند.

اصلاح طلبان جریانی سیاسی هستند که در چند چهره خلاصه و محدود نمی شوند یک جریان سیاسی با نفوذ مناسب هستند و این نفوذ را در انتخابات های متعدد و مسایل سیاسی روز نشان داده اند.

جریان اصلاحات از جریان های اصلی کشور است که به جد معتقد به گفتگو در تمامی زمینه هاست.در عرصه بین الملل و در ارتباط با کشوری های گوناگون اعتقاد به آن دارد که ایران باید مسایلش با برخی کشورهای همسایه و حتی کشورهایی که دارای چالش فراوانی با ایران هستند را از طریق گفتگو و تعامل مرتفع کند پس به طریق اولی مسایل موجود در داخل راحت تر از طریق گفتگو و تعامل حل خواهد شد.نتیجه این گفتگوها الزاما حل صد در صدی تفاوت دیدگاه ها نیست بلکه شناخت متقابل از خواست‌ها اهداف و راهبردها به ویژه درک و شناخت دغدغه ها مهمترین دستاوردهای چنین گفتگوهایی ست.

اینجانب در مقام تحلیل تصور می کنم اگر گفتگوی مستقیمی نیز بین چهره های منتسب به اصلاح طلبان و سپاه صورت نپذیرد طرح چنین پیشنهادی و پخش واکنش های گوناگون نسبت به آن و طرح نظرات از طریق رسانه ها و فضای مجازی دستاوردی مناسب است.بنابراین اصلاح طلبان ،اندیشمندان، نخبگان و رجل سیاسی باید پا در این میدان بگذارند و هر یک از نگاه خود به واکاوی این موضوع و نتایج حاصل از آن بپردازند چنانکه دیدم همکاردانشگاهیمان صادق زیبا کلام نیز چنین کرده است.همه این اظهارات اگرچه ممکن است هریک نظر مستقیم طرفین نباشد اما نهایتا به نزدیک شدن دیدگاه ها می انجامد.ا

از این نکته نباید قافل بود که سپاه به عنوان یک بازوی نظامی هرگز نگاهی به هیچ جناح کشور ندارد و در دایره جناح ها نمی گنجد اما شاید برخی از جناح ها خودشان نظر و دیدگاه هایشان را با اصول آنها تطبیق بیشتری می دهند و این به معنای نزدیکی سپاه به یک جناح نیست بلکه نشان دهنده این است که یک جناح به استراتژی ها و راهبردهای سپاه است که باید میان این دو تفکر تمایز قایل شد.

امید است زین پس با حضور و رایزنی های همه طیف‌های گوناگون اصلاح طلب و نزدیک به آن و صاحبنظران در سپاه شناخت های مناسب حاصل شود و این باب تعامل در میان تمامی جریانات سیاسی و نهادهای تاثیرگذار کشور ادامه یابد.