امروز 23 آذر 1397 - ساعت 09:56

هشدار در باره پرورش ماهی«تیلا پیلا»

هشدار در باره پرورش ماهی«تیلا پیلا»

هرگونه صدور مجوز ورود ماهی تیلاپیای زنده و هرگونه اقدام به گسترش و توسعه این ماهی در آب‌های ایران از سوی هر مقام مسئول و هر کارشناسی که صورت گرفته باشد یا در آینده بخواهد صورت گیرد، خیانت به کشور است.

در ادامه مشروح این بیانیه آمده است: انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران هشدار می‌دهد که هرگونه صدور مجوز ورود ماهی تیلاپیای زنده و هرگونه اقدام به گسترش و توسعه این ماهی در آب‌های ایران چه در سالهای گذشته و چه در سالهای آینده از سوی هر مقام مسئول و هر کارشناسی که صورت گرفته باشد یا در آینده بخواهد صورت گیرد به مثابه خیانت به کشور در راستای نابودی تنوع زیستی غنی و بی‌نظیر آبزیان ایران است و باید این فرد یا افراد شناسایی شده و نام آنها در اسناد علمی ملی و جهانی ثبت شود.

سالها قبل مسئولان و متخصصان شیلات و انجمن محیط زیست ایران طی یادداشت‌های خود به رئیس وقت موسسه تحقیقات شیلات ایران هشدار دادند که بدنامی ورود ماهی تیلاپیا را همانند بدنامی ورود آزولا به تالاب انزلی به نام خود ثبت نکرده و از این کار اجتناب کنند اما متاسفانه به هشدارهای صاحبنظران شیلات و محیط زیست توجهی نشد و چه به طور آشکار و چه پنهان در قالب طرح‌های توجیهی کنترل پرورش در محیط‌های محصور و یا ورود محدود اقدام به واردات این ماهی به آب‌‌های ایران شد.

صرفنظر از اینکه ماهیان زینتی مهاجم سال‌هاست که به طور قاچاق یا تحت عناوین مختلف وارد کشور می‌شوند و برخی از گونه‌های خطرناک و مهاجم به طور اتفاقی در آب‌های ایران دیده می‌شوند اما جای تاسف است که بخواهند به طور رسمی طی برنامه رسمی به میزان هنگفت این ماهی را به آبهای ایران معرفی کنند.

یکی از مصادیق نابودی تنوع زیستی آبزیان بومی ایران ورود ماهیان غیربومی است؛ ماهی تیلاپیا بسیار مقاوم است و به سرعت به سن بلوغ می‌رسد به میزان زیاد تکثیر می‌شود و تخم‌ریزی می‌کند و به سرعت فضای زیست‌محیطی یا اکوسیستم را از مواد غذایی تهی کرده و رقیب غذایی و فضایی ماهیان بومی است.

اگر ماهی تیلاپیا به تالاب‌ها و اکوسیستمهای کشور ریخته شود، بدون اغراق تمامی ماهی‌های آن اکوسیستم را از بین می‌برد.

این ماهی به‌دلیل همین مقاوم بودن می‌تواند همراه خود ویروس‌ها و بیماری‌های جدید وارد کند و دارای بسترهای مناسبی برای انواع ویروس‌ها و باکتریها است؛ خود زنده می‌‌مانند اما ویروس‌ها را به دیگر آبزیان انتقال می‌دهند، همه چیز‌خواری، سرعت رشد بالا و سن تکثیر ماهی‌های تیلاپیا و مقاومت ژنتیکی و انطباق آن با شرایط محیط در طی تکثیر و زادآوری سریع آن را موجودی فاجعه‌آفرین برای محیط زیست کشور می‌گرداند.