امروز 30 دی 1397 - ساعت 19:33
امیر ساعدی داریان استاد دانشگاه

حل مشکلات اقتصادی با مسئولیت پذیری!

حل مشکلات اقتصادی با مسئولیت پذیری! امیر ساعدی داریان استاد دانشگاه

کارشناسان معتقدند اقتصاد همچون یک باد کنک است.اگر برای حل یک مشکل انگشت خود را در آن فرو ببرید تا طرف مقابلش بیرون بیاید اینگونه نخواهد شد بلکه همان قسمت بیشتر فرو رفتگی پیدا می کندو اگر به این کار ادامه دهید می ترکد. وضعیت اقتصاد این روزهای کشورمان هم چنین است.بسیاری از مسئولین از شرایط بد اقتصادی و نبود درآمدهای کافی نالانند.از رییس مجلس گرفته تا نایب رییس آن معتقدند که دولت بودجه کافی ندارد اما از سوی دیگر برای حل بودجه نمی توان به چیزی دست زد چراکه نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه بر مشکلات می افزاید. قیمت حامل های انرژی را نمی توان افزایش داد چون احتمالا بر طبقات غیر برخوردار جامعه و حتی طبقه متوسط فشار وارد می کند.اگر به قیمت حامل های انرژی دست نزنیم از کجا می توان بودجه را سر به سر کرد.از بخش های عمرانی بکاهیم یک ضرر دارد از بخش های اجرایی بکاهیم یک مصیبت دارد.هیچ نهاد وارگانی هم توان کاهش بودجه ندارد وشاید هم حق دارند.همین حالا هم کسی بودجه مناسب ندارد که از آن کاسته شود.

در نتیجه نیم نگاه دولت میرود سر داستان همیشگی جبران بخشی از کاستی ها از طریق افزایش قیمت ارز.اما افزایش قیمت ارز هم بی اشکال نیست.افزایش قیمت ارز به صورت غیر مستقیم بر صادرات کشور اثر می گذارد و کاهش صادرات یعنی کاهش درآمد. و این همان خاصیت بادکنکی اقتصاد است.از اینرو مسایل اقتصادی را نباید و نمی توان احساسی حل کرد.برای همین هم هست که از حل مشکلات اقتصادی تحت عنوان جراحی نام می برند.مثلا می گویند حل معضلات اقتصادی به یک جراحی نیاز دارد و حتی یک جراحی بسیار دردناک.

کار اقتصاد را باید به اهلش سپرد و بر اساس تصمیم های علمی دقیق پیش رفت تا نتیجه گرفت.اگر بنا باشد با هر بحرانی دولت برنامه های اقتصادیش را وانهد باید از حالا بداند که به هیچکدام از خواسته هایش نمی رسد چون از پس هر بحران باید اندکی از برنامه ها را رها سازد و سرانجام هم به کناری نهد. اگر قرار است رییس جمهور امروز با مردم سخن بگوید، باید از درد ها و مشکلات وراه حل های واقعی بگوید.باید حقایق و واقعیت های اقتصاد ایران را به مردم گفت و آنها را برای جراحی بزرگ آماده کرد.قرار نیست همه مشکلات را این دولت حل کند همانکه به وعهده های داده شده بر اساس واقعیت ها و امکانات بدون عقب نشینی عمل کند کافی است.بازی با پارامترهای اقتصادی و این شاخه به آن شاخه پریدن راه درمان اقتصاد ایران نیست.همه نهادهای مسئول به ویژه دولت و مجلس که به کمک هم بودجه را پیش می برند باید با شهامت درباره مشکلات اقتصادی تصیم گیری کنند و مسئولیت پذیر.